E-ISSN 2667-6540
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE (IJABES) - IJABES: 1 (2)
Volume: 1  Issue: 2 - 2019
ORIGINAL RESEARCH
1.Hematological and genotoxic effects of copper (II) chloride on Oncorhynchus mykiss
Nurcan Uzel, Tuğçe Güleşir, Hiclal Uç, Sergüzel Kuş, Sema Taşdemir, Ali Gül
Pages 1 - 4
Oncorhynchus mykiss, iç su balıkçılığının en önemli türleri arasındadır. Ekonomik değeri yüksek olan O. mykiss akut toksisite testlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Bakır (II) Klorür’ün (CuCl2) O. mykiss üzerindeki genotoksik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Biyodeney üç tekrarlı yapılmıştır. Akut toksisite deneyinde 96 saatlik LC50 değeri olarak literatür bilgisine dayalı 0,48 mg/L’nin (0,43-0,54 mg/L) 1/10’u 0,048 mg/L sublethal konsantrasyon olarak kullanılmıştır. Deney bitiminde hematokrit düzeyi için kan örnekleri 11500 rpm’de 4 dakika santrifüj edilmiştir. Preparat hazırlanmış ve mikronükleus (MN) testi yapılmıştır. Deney grubunda MN ortalama değerleri kontrol grubuna göre yüksek olarak bulunmuştur. Kan örneklerinde hematokrit seviyesi kontrol grubunda ortalama % 29,91 iken deney grubunda % 25,01 olarak belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda; deney grubundaki O. mykiss bireylerinin eritrositlerindeki MN frekansının kontrol grubuna göre yüksek olduğu, hematokrit seviyesinin ise kontrol grubuna göre deney grubunda düştüğü anlaşılmıştır. Bu sonuçlar Bakır (II) Klorür’ün yüksek düzeyde toksik etkisi olduğunu göstermektedir.
Oncorhynchus mykiss is amongst the most important species in internal water fish breeding. O. mykiss having very high economical value is largely used in acute toxicity tests. The target of this study is to elucidate the genotoxic effect of CuCl2 upon O. mykiss. The bio assay was carried out in triplicate. The 96h LC50 value was found to be 0.48 mg/L (0.43-0.54 mg/L) from the literature and the sublethal concentration was taken as 0.048 mg/L as the 1/10 of this value. The blood samples taken for the determination hematocrit level were centrifuged at 11500 rpm for 4 minutes. Micronucleus test (MN) was carried out using blood preparations obtained. The mean MN values of the experimental group were found to be higher than those of control group. The hematocrit level of the control and the experimental groups were found to be 29.91 % and 25.01 % respectively. The study reveals that the MN frequencies of O. mykiss species in the experimental group was observed to be higher than those of experimental group while the hematocrit level of the control group was found to be higher than the experiential group. These data clearly show that the CuCl2 has a high level toxic effect upon O. mykiss.

2.DETERMINATION OF THE QUALITY CHARACTERISTICS IN BREAD WHEAT(Triticum aestivum L.) CULTIVARS
Murat Olgun, Zekiye Budak Başçiftçi, Gözde Ayter Arpacıoğlu, Duran Katar, Doğan Aydın
Pages 5 - 11
Bu çalışmada Eskişehir ekolojik koşulları için geliştirilen 30 farklı ekmeklik buğday çeşidi çeşidinin kalite performanslarını belirlemektir. Araştırmada bin tane ağırlığı, tane protein oranı ve tane sertliği, zeleny sedimentasyon, yaş gluten miktarı ve gluten indeks, hektolitre ağırlığı, rutubet miktarı tayini, kül miktarı tayini, düşme sayısı (falling number) değeri tayini, gluten ve gliyadin bant desenleri özellikleri incelenmiştir. Çalışma ESOGÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarlarında yürütülmüştür. Çalışmada 30 ekmeklik buğday çeşidine ait kalite özellikleri incelenerek performansları ortaya konmuştur. Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre Konya, Altay, Alpu, Kutluk, Bağcı ve Seyhan ekmeklik buğday çeşitleri içerdikleri yüksek kalite oranı ile daha iyi kalite performansı sergilemişlerdir. Ayrıca parametreler yönünden en stabil çeşitler Bağcı, İkizce, Konya, Sultan, Şanlı ve Altay çeşitleri olarak belirlenmiştir.
The aim of this study is to determine the quality performance of 30 different bread wheat varieties developed for Eskişehir ecological conditions. In the study, thousand grain weight, grain protein ratio and grain hardness, zeleny sedimentation, wet gluten content and gluten index, hectoliter weight, moisture content, the amount of ash determination, falling number, glutenin band pattern, gliadin band pattern properties were investigated. The study was carried out in the laboratories of the Department of Field Crops of the Agricultural Faculty of ESOGÜ. In this study, quality characteristics of 30 bread wheat varieties were examined and their performances were revealed. According to the results obtained in our study, Konya, Altay, Alpu, Kutluk, Bagci and Seyhan bread wheat varieties exhibited a higher quality ratio compared to others with a higher quality performance. In addition, the most stable varieties in terms of parameters were determined as Bağcı, İkizce, Konya, Sultan, Şanlı and Altay varieties.

3.Some of the biological features of Squalius pursakensis (Hankó, 1925) population living in Bayindir Stream
Kübra Aydemir, Nurcan Uzel, Semra Benzer, Ali Gül
Pages 12 - 15
Bu çalışmada, Sakarya Nehri’nin kollarından biri olan Bayındır Çayı’ndaki Squalius pursakensis popülasyonunun bazı biyolojik özellikleri kapsamında morfometrik ve meristik özellikleri, boy-ağırlık ilişkisi ve kondisyon faktörünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Bayındır Çayı’nda Nisan-Kasım 2017 tarihleri arasında avlanan 46 S. pursakensis üzerinde yürütülmüştür. Avlamada 12 volt DC 5 amperlik Samus marka 725 MP ve PWM2 model elektroşoker cihazı ve kepçeler kullanılmıştır. Balıkların ağırlığı, toplam boy değerleri, vücut özelliklerinin ve meristik özelliklerinin varyasyon katsayıları ve vücut özelliklerinin standart boya oranı hesaplanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi parametrelerinden popülasyonun lokalitede uyum başarısı hakkında bilgi veren (b) değeri 2,936 ve korelasyon katsayısı da 0,9052 olarak bulunmuş, kondisyon faktörü ise K=1,0461±0,1042 (0,7939-1,3652) olarak hesaplanmıştır. Çalışma alanında, çevresel kirliliğin türlerin devamlılığını tehdit etmesi nedeniyle Sakarya Havzası için endemik bir tür olan S. pursakensis’in biyo-ekolojik özelliklerinin takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
The purpose of this study was to investigate the morphometric and meristic features, length- weight relation and the condition factor of Squalius pursakensis (Hankó, 1925) population living in Bayındır stream, a branch of Sakarya River. The study was carried out upon 46 S. pursakensis samples caught between April-November 2017. The fish were caught by the use of 12 volt DC 5 A Samus brand 725 MP and PWM2 model electro-shocker device and scoops with various mesh sizes. The weight, total length and the variation parameter of their anatomic and meristic properties, and the ratio of the anatomic features to the standard length were calculated. The b value of the weight-length relation which reflects the success in the adaption of the S. pursakensis population to the locality and the correlation coefficient were found to be 2.936 and 0.9052 respectively. The condition factor was calculated to be C=1.0461±0.1042 (0.7939-1.3652). It is recommended that the bioecological features of S. pursakensis population living in Bayındır stream should be constantly monitored due to the fact that the environmental pollution has been observed to reach threatening dimensions.

LookUs & Online Makale