E-ISSN 2667-6540
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BIOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE (IJABES) - IJABES: 1 (1)
Volume: 1  Issue: 1 - January 2019
ORIGINAL RESEARCH
1.Anatomy and Pollen Morphology of Eranthis hyemalis (L.) Salisb.
Murat Ardıç, Onur Koyuncu, Okan Sezer, Ümmüşen Gökçen, Ömer Koray Yaylacı, İsmühan Potoğlu Erkara
Pages 1 - 2
In this study, anatomical and polynological features of Eranthis hyemalis (L.) Salisb. were investigated. For palynological analysis of plant materials, pollen preparations of each taxon were prepared for light microscopy research according to the Wodehouse and Erdtman methods and measurement of the morphological characters of pollen were carried out. For anatomical investigation, transverse sections of root, stem and leaf have been taken from E. hyemalis by scapel. All sections examined by light microscope. In the cross sections of the root, the pith was completely covered by xylem cells. In contrast to this, the pith of the stems is hollow. Leaves have amaryllis type of stomata. They are mesomorphic. The results of the light microscope investigation revealed that the pollen grains of E. hyemalis are tricolpate and exine scabrate. We believe that findings of this study will make contributions to the biodiversity and taxonomy in future.

REVIEW ARTICLE
2.Distribution of Aquatic Ecosystems and Around in Eskisehir
Tuğrul Öntürk
Pages 3 - 5
There are 44 dams and ponds which are both artificial and naturally occurring within the borders of Eskişehir. In addition, there are 58 rivers in total. In addition to these, Balık Damı Wetland, which is a Natural Site and which has occurred as a result of the floods of Sakarya River, is also located.
These aquatic ecosystems are used to as a resting area during migration are as host to many species. It also hosts many endemic species. These endemic species include both invertebrate and vertebrate species.
For this reason, hunting is prohibited in the regions where endemic species are located and the researches are subject to permission.
These aquatic ecosystems are also used for eco-tourism purposes.
This study contributes to Turkey aquatic ecosystems; aquatic ecosystems better recognition of our country will be ensured.

ORIGINAL RESEARCH
3.Flora of Vascular Plants of Peat Quarry and Surroundings in Altıntaş (Kütahya)
Onur Koyuncu
Pages 6 - 21
Türkiye florasında kullanılan kareleme sistemine göre araştırma alanı B2 karesi içinde yer almaktadır. 2018 yılında yapılan çalışmalarda araştırma sahası ve yakın çevresinde 283 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Bu türlerin 11’i endemik olup endemizm oranı %3,9 dur. Türlerin floristik bölgelere dağılımı şöyledir; % 11 Avrupa Sibirya, % 7 Akdeniz, % 11 İran-Turan elementidir. Geriye kalan % 71’lik bitki grubu ise birden fazla fitocoğrafik bölgede bulunabilen veya fitocoğrafik bölgesi belirli olmayan bitki gruplarıdır. Çalışma alanının bulunduğu bölge bu açıdan değerlendirildiğinde endemizm oranı ülkemiz diğer kısımlarına göre düşük oldukça düşük olan bir alanda yer almaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen floristik verilerde bu durumu doğrular niteliktedir. Bölgede yayılış gösterdiği belirlenen Endemik bitkilerin tamamı IUCN kategorilerine göre sınıflandırılmış olup bu bitkilerin tamamı LR (Ic) kategorisinde yer almaktadır. Diğer bir deyişle çalışma alanında yayılış gösterdiği belirlenmiş olan endemik bitki taksonlarının ülkemizdeki populasyon düzeyleri şimdilik tehlike altında değildir.
According to the research area is located within the grid system used in Turkey's flora B2 square. In the studies carried out in 2018, 283 species and subspecies taxa were identified in the research area and its vicinity. 11 of these species are endemic and endemism rate is 3.9%. The distribution of species to floristic regions is as follows; 11% is European Siberia, 7% is Mediterranean and 11% is Iran-Turan. The remaining group of 71% is group of plants that can be found in more than one phytogeographic region or whose phytogeographic region is not certain. When the region of the study area is evaluated from this point of view, the rate of endemism is lower than the other parts of our country. Floristic data obtained as a result of the studies confirmed this situation. All of the endemic plants identified in the region are classified according to the IUCN categories and all of these plants are in the LR (Ic) category. In other words, the population levels of endemic plant taxa, which are determined to be distributed in the study area, are currently not under threat.

4.Türkiye'den İki Euphorbia (Euphorbiaceae) Taksonunun Polen Morfolojisi Üzerine Araştırmalar
Onur Koyuncu, Filiz Birgi, İsmühan Potoğlu Erkara, Okan Sezer, Ümmüşen Gökçen
Pages 22 - 24
Evrimsel ve sistematik ilişkilerin daha verimli olarak ortaya konulabilmesi için bitkilerin biyolojik özelliklerinin, polen morfolojisi çalışmalarıyla desteklenmesi düşüncesi bizi bu çalışmaya yönlendiren etmenlerden biridir.
Bu kapsamda, çalışmamızda Türkiye’de doğal yayılış gösteren Euphorbiaceae familyasına ait iki Euphorbia taksonun palinolojik özelliklerinin saptanması amaç edinilmiştir. Polen Morfolojisi çalışmalarında, yapılan arazi çalışmaları esnasında toplanan bazı Euphorbiaceae taksonlarına ait örneklerden (Euphorbia apios L., Euphorbia kotschyana Fenzl) Wodehouse ve Erdtman yöntemlerine göre her bir takson için en az 5’er tane olmak üzere polen preparatları hazırlanmıştır.
Araştırma bitkilerinin palinolojik özelliklerinin belirlenmesi için Işık Mikroskobunda inceleme ve ölçüm yapılarak, morfometrik sonuçları ortaya konulmuştur. Polen morfolojisi çalışmalarında, incelenen Euphorbia taksonlarının trikolporat tipte ve sferoid şekilli oldukları, tektat ve rugule bir ornemantasyon gösterdikleri bulunmuştur.
Familyanın kendi içindeki taksonlarıyla yapılacak olan karşılaştırma ve yorumlarıyla biyoçeşitliliğe önemli katkılar sağlayacağı inancını taşımaktayız.
Evrimsel ve sistematik ilişkilerin daha verimli olarak ortaya konulabilmesi için bitkilerin biyolojik özelliklerinin, polen morfolojisi çalışmalarıyla desteklenmesi düşüncesi bizi bu çalışmaya yönlendiren etmenlerden biridir.
Bu kapsamda, çalışmamızda Türkiye’de doğal yayılış gösteren Euphorbiaceae familyasına ait iki Euphorbia taksonun palinolojik özelliklerinin saptanması amaç edinilmiştir. Polen Morfolojisi çalışmalarında, yapılan arazi çalışmaları esnasında toplanan bazı Euphorbiaceae taksonlarına ait örneklerden (Euphorbia apios L., Euphorbia kotschyana Fenzl) Wodehouse ve Erdtman yöntemlerine göre her bir takson için en az 5’er tane olmak üzere polen preparatları hazırlanmıştır.
Araştırma bitkilerinin palinolojik özelliklerinin belirlenmesi için Işık Mikroskobunda inceleme ve ölçüm yapılarak, morfometrik sonuçları ortaya konulmuştur. Polen morfolojisi çalışmalarında, incelenen Euphorbia taksonlarının trikolporat tipte ve sferoid şekilli oldukları, tektat ve rugule bir ornemantasyon gösterdikleri bulunmuştur.
Familyanın kendi içindeki taksonlarıyla yapılacak olan karşılaştırma ve yorumlarıyla biyoçeşitliliğe önemli katkılar sağlayacağı inancını taşımaktayız.

5.Sakarya Nehrinin Kolu Olan Seydisuyunda Yayılış Gösteren Gobio sakaryaensis Turan, Ekmekçi, Luskova & Mendel, 2012’nin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması
Sadi Aksu, Sercan Başkurt, Özgür Emiroğlu
Pages 25 - 28
Bu çalışma ile G. sakaryaensis’in Seydisuyunda yayılış gösteren popülasyonlarının bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mart 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında farklı zamanlarda yapılan örneklemelerle elde edilen bireylerin incelemesi yapılmıştır. İdrisyayla, Akin ve Kümbet ve Barajlar sonrası bölgelerinden elde edilen bireylerin Morfometrik-Meristik ve Boy-Ağırlık ilişkisi ortaya konmuştur. Morfometrik ölçümler diskriminant analiz (LDA) ve Temel Öğeler Analizi (PCA) yapılarak değerlendirme yapılmıştır. Balıkların boy-ağırlıkları hesaplanmış % 95 güven limiti aralığında b değeri en düşük 3,35 en yüksek 3,59 ortalama 3,47 olarak tespit edilmiş ve pozitif allometrik büyüme gösterdikleri tespit edilmiştir.
Bu çalışma ile G. sakaryaensis’in Seydisuyunda yayılış gösteren popülasyonlarının bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mart 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında farklı zamanlarda yapılan örneklemelerle elde edilen bireylerin incelemesi yapılmıştır. İdrisyayla, Akin ve Kümbet ve Barajlar sonrası bölgelerinden elde edilen bireylerin Morfometrik-Meristik ve Boy-Ağırlık ilişkisi ortaya konmuştur. Morfometrik ölçümler diskriminant analiz (LDA) ve Temel Öğeler Analizi (PCA) yapılarak değerlendirme yapılmıştır. Balıkların boy-ağırlıkları hesaplanmış % 95 güven limiti aralığında b değeri en düşük 3,35 en yüksek 3,59 ortalama 3,47 olarak tespit edilmiş ve pozitif allometrik büyüme gösterdikleri tespit edilmiştir.

LookUs & Online Makale